The 3 Types of Friendship

Not all people are created equal and not all friendships are created equal.

Below I will try to describe three types of friends, each reaching to acceptable or excellent standard to a greater or lesser extent.

The first and the weakest type, are friends of interest, in which people associate for the sake of external or material benefits. An example would be a group of friendly entrepreneurs promoting each other’s work.

The second type is pleasure friends. These companions share the same interests and sense of humor and only generally enjoy each other’s company.

The third and highest type are friendships based on values (of Good). Each participant in such a relationship loves the other not for what he can get from him, but for his character. There is mutual admiration between them. Such friends go side by side toward a common noble purpose. They inspire each other to be better and together they tackle tasks that make them so.

Friendships of interest and pleasure are not, per say, bad; indeed, both dynamics are included in the friendships of the Good and the delight and affection are especially essential in a relationship. But friendships based solely on interest or pleasure are incomplete.

Such friends tend to be less durable. The friendships of interest end when the participants no longer need something from each other. Pleasure friendships evaporate when pleasure evaporates – either because the circumstances that facilitated the good times change, or the feelings of a “honeymoon” novelty simply evaporate.

But values-based friendships create a bond that lasts over distance and time. For where two or more together pursue the Good, they create something greater than themselves – something excellent, even eternal.

Sure, there are also imaginary friendships, caused by mental disorders or social networks, but their volatility devoid of substance has to be dealt with elsewhere, on another occasion.

RO
Cele 3 tipuri de prietenie

Nu toți oamenii sunt creați egal și nici toate prieteniile nu sunt create egal.
Mai jos voi încerca să descriu trei tipuri de prietenii, care ating fiecare standardul de acceptabil sau excelent într-o măsură mai mare sau mai mică.

Primul tip și cel mai slab sunt prietenii de interes, în care oamenii se asociază de dragul unor beneficii externe sau materiale. Un exemplu ar fi un grup de antreprenori prietenoși care își promovează reciproc munca .

Al doilea tip sunt prietenii de plăcere. Acești însoțitori împărtășesc aceleași interese și simț al umorului și doar în general se bucură de compania celuilalt.

Al treilea și cel mai înalt tip sunt prieteniile bazate pe valori (ale Binelui). Fiecare participant la o astfel de relație îl iubește pe celălalt nu pentru ceea ce poate obține de la el, ci pentru caracterul său. Între ei există admirație reciprocă. Astfel de prieteni se îndreaptă cot la cot spre un scop comun nobil. Se inspiră reciproc pentru a fi mai buni și împreună abordează sarcini care îi fac astfel.

Prieteniile de interes și plăcere nu sunt, în sine, rele; într-adevăr, ambele dinamici sunt incluse în prieteniile Binelui și încântarea și afecțiunea sunt deosebit de esențiale într-o relație. Dar prieteniile bazate doar pe interes sau plăcere sunt incomplete.

Astfel de prietenii tind să fie mai puțin durabile. Prieteniile de interes se termină atunci când participanții nu mai au nevoie de ceva unul de la celălalt. Prieteniile de plăcere se evaporă atunci când plăcerea se evaporă – fie pentru că circumstanțele care au facilitat vremurile bune se schimbă, fie sentimentele de „lună de miere” de noutate se evaporă pur și simplu.

Dar prieteniile bazate pe valori creează o legătură care durează peste distanță și timp. Căci acolo unde doi sau mai mulți împreună urmăresc Binele, creează ceva mai mare decât ei înșiși – ceva excelent, chiar etern.

Sigur, mai sunt prieteniile imaginare, cauzate de tulburări psihice sau de rețelele sociale, dar volatilitatea lor lipsită de substanță trebuie tratată în altă parte, cu altă ocazie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *